Overige berichten

Inkijk WLZ indicatie
De wet landurige zorg 'Wlz' (voorheen was dit de AWBZ) is voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen met hulp van hun sociale netwerk, gemeente of verpleging en verzorging aan huis. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. De mensen die zorg krijgen uit de Wlz hebben geen recht meer op zorg uit de WMO of een PGB.

Zodra iemand een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning doet, wil de medewerker dus eerst weten of deze persoon al zorg ontvangt vanuit de Wlz. Om er dus voor te zorgen dat er niet onnodig dienstverlening wordt opgestart vanuit de WMO is het nodig om te weten of de klant een WLZ indicatie heeft. Wanneer er een vermoeden is dat de klant zorg vanuit de WLZ ontvangt moet een geautoriseerde professional in staat worden gesteld om dit vermoeden te controleren. Middels één klik op de knop in MensCentraal kan deze professional een geautomatiseerd verzoek doen bij het CIZ waar deze informatie bekend is. De professional krijgt direct het antwoord getoond en kan vervolgens de juiste beslissing nemen voor eventuele verdere dienstverlening.

Eigen bijdrage
Klanten die gebruik maken van een voorziening uit de WMO moeten vaak een eigen bijdrage betalen. Voordat iemand een WMO voorziening kan aanvragen wordt een onderzoek gedaan waarin onder andere een schatting wordt gemaakt van de te verwachten eigen bijdrage van deze klant. Vervolgens verzoekt u als gemeente het CAK om deze eigen bijdrage in rekening te brengen bij de klant. Het is per gemeente verschillend voor welke voorzieningen wel of geen eigen bijdrage gevraagd wordt.

In MensCentraal kunt u als professional een plan van aanpak vastleggen samen met de klant. In dit plan kan tevens worden vastgelegd wat de eigen bijdrage is die deze klant moet betalen.

 

U bent hier